آغاز توزیع کارت آزمون عملی ۱۴ کدرشته کنکور کارشناسی ارشد از امروز – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

جدول اصلاح شده کدرشته محل های امتحانی دارای پروژه آزمون عملی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱

درس/ رشته امتحانی کدرشته امتحانی تاریخ پرینت کارت آزمون تاریخ برگزاری آزمون زمان پاسخگویی
اسکیس معماری داخلی ۱۳۵۲ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ صبح چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۲۴۰ دقیقه
اسکیس معماری منظر ۱۳۶۵ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ عصر چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۲۴۰ دقیقه
نقاشی ۱۳۵۸ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ عصر چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۲۴۰ دقیقه
مطالعات فرهنگ و معماری ایران ۱۳۵۲ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ عصر چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۸۰ دقیقه
تجزیه و تحلیل نمایشنامه ۱۳۵۷ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ صبح پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۸۰ دقیقه
ارتباط تصویری ۱۳۵۸ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ صبح پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۲۴۰ دقیقه
طراحی پارچه و لباس ۱۳۶۴ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ صبح پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۲۴۰ دقیقه
نمایشنامه نویسی ۱۳۵۷ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ عصر پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۸۰ دقیقه
تصویر متحرک (انیمیشن) ۱۳۵۸ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ عصر پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۲۴۰ دقیقه
اسکیس معماری ۱۳۵۲ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ صبح جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۴۰ دقیقه
تصویر سازی ۱۳۵۸ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ صبح جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۴۰ دقیقه
مجموعه ‌برنامه‌ریزی‌شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری ۱۳۵۰ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ عصر جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۸۰ دقیقه
اسکیس‌طراحی شهری ۱۳۵۱ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ عصر جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۸۰ دقیقه
طراحی صنعتی ۱۳۶۲ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ عصر جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۴۰ دقیقه
متقاضیانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و نوبت دوم شده و نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کرده و هزینه برگزاری آزمون عملی پروژه یا پروژه های انتخابی خود را در کدرشته امتحانی مربوطه همزمان با تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت کرده اند در صورتی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده کنند لازم است سه شنبه ۲۱ تیرماه برای پیگیری با شـماره تلفن ۳۶۲۷۰۰۶۱ با پیش شماره ۰۲۶ تماس بگیرند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5535380/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

از این رو تاریخ برگزاری آزمون عملی رشته های اسکیس معماری داخلی و مطالعات فرهنگ و معماری ایران به روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ (اسکیس معماری داخلی صبح چهارشنبه ۲۲ تیر و رشته مطالعات فرهنگ و معماری ایران به عصر چهارشنبه ۲۲ تیر) تغییر یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان برگزاری آزمون عملی و یا پروژه تشریحی رشته های اسکیس معماری داخلی و مطالعات فرهنگ و معماری ایران از کدرشته‌ امتحانی ۱۳۵۲ (مجموعه معماری) در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ به دلیل درخواست تعدادی از متقاضیان آزمون نظام مهندسی سال ۱۴۰۱ مبنی بر تلاقی زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی به ۲۲ تیر موکول شد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان