آغاز مرمت کاشی های تاریخی مجموعه میراث جهانی گلستان | تاریخیِ

تاریخیِ میراثِ جهانیِ گلستان گفت: هم اکنون به صورتِ موضعی و اضطراری در حالِ نجات- بخشیِ این کاشی ها به عنوان یکی از ارکانِ معماری ایرانی هستیم.


کلید واژه ها: معماری ایرانی – گلستان – تاریخی – میراث جهانی – جهانی – میراث – کاشی – اضطراری – معماری – ایرانی – یکی از – مرمت


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64793378/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان