آقای شهردار در بهترین حالت تهران را دارید پیش خور می کنید

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021003607452440576/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان