آیا مدارس کشور به دنبال مسمومیت دانش آموزان غیرحضوری می شود؟+ پاسخ وزیر آموزش و پرورش (14 اسفند 1401)

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011202061905088512/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان