اتصال بخشی از ایستگاه های مترو به بیمارستان ها/برگزاری جشن تهران بدون متکدی و کودک خیابانی

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021203441733849088/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%2F%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان