اجرای سریع عملیات عمرانی مترو باعث کاهش حجم ترافیک تبریز می شود

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011215194748540928/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان