اسم عجیب این مسجد در تهران! + مسجد مشیرالسلطنه کجاست؟

منبع خبر: سلام نو
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100179308378112/%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%21-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان