تاسیسات مکانیکی ساختمان

این مسجد اضافات و دخالت های از دوره صفویه دارد . ۳ – نهاز و نخیر کمتر شد و ساخت گوشه های پخ در بنا رایج تر شد. برخی اندام های آن بر پایه اعداد مقدس. بر خلاف باور عمومی، استفاده بیش از اندازه از تجهیزات مهندسی منجر به پیامدهای منفی بسیاری میشود. بعد از مسجد جامع فهرج ، قدیمی ترین اثر از شیوه خراسانی است . مثل مسجد جامع فرومد در شیوه رازی و مسجد جامع یزد و گنبد سلطانیه درشیوه آذری. دوره دوم : گچبری از نوع پته : در پایین روی کریاس در محل ساختمان آماده میگردد و در بالا نصب می گردد. در حال حاضر انواع مختلفی از تاسیسات مکانیکی در ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. هر دو کاربرد اصلی و ثانویه ساختمان اداری در حال ساخت تأثیر بسزایی در هزینه ساخت دارد. هنگامی که پروژه در حال طراحی است، برآوردگر اطلاعات دریافت شده را بررسی کرده و یک برآورد هزینه قطعی را ارائه خواهد داد. بهعنوانمثال، در مناطق زلزله خیز مانند تهران، منطقه بندی لرزهای مستقیماً هزینه مواد، تجهیزات و نیروی کار را تحت تأثیر قرار میدهد، زیرا برای مثال سازه مورد نیاز سنگینتر خواهد بود. » موردی نیست که بتوان بهراحتی به آن پاسخ داد و این کار باید با توجه به تنوع گسترده در هزینهها در بازارهای مختلف و پیچیدگی کار صورت گیرد.

کیفیت ساخت هم یکی از معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد پروژههای ساخت بوده، که تأثیر آن در دوره بهرهبرداری از خروجی پروژه جایگاه ویژه آن را ممتاز مینماید. این بنا های تک ایوانی را در معماری قبل از اسلام ((گیری)) میگفته اند و این مسجد در دوره قاجار به دو ایوانی و دارای حیاط مرکزی تبدیل شد. تاسیسات مکانیکی یک ساختمان میتواند تمام مراحل از تحقیق و توسعه، مشاوره، طراحی و اجرا گرفته تا پشتیبانی و نگهداری از تاسیسات را شامل شود. چه کسی هزینه مجوزها را پرداخت خواهد کرد؟ از چه مواد و مصالحی استفاده خواهد شد؟ درحالیکه اکثر پروژهها، صرفنظر از اندازه، مقداری پول نقد از طرف پیمانکار میخواهند، اما رسیدگی به برخی مسائل و مشکلات در این نوع کاربری نسبت به دیگر کاربریها آسانتر است. در این راستا به عنوان اولین گام شناسایی عواملی که کیفیت ساخت را تحت تأثیر قرار میدهند، ضروری به نظر میرسد. علاوه بر این، شناسایی انواع خاک قسمت عمدهای از کارهایی است که ممکن است برای شروع کار در سایت انجام شود. برای مالکان و سازندگان داشتن درک واقعبینانه از زمان مورد نیاز برای تکمیل ساخت دفتر کار ضروری است. سازندگان پروژههای مسکونی اغلب تمایل دارند که با پول کمتری شروع کنند و تزریق پول را بهصورت آرامآرام به پروژه داشته باشند.

درواقع، موقعیت مکانی بهتنهایی میتواند 70 درصد از هزینههای ساخت برای یک ساختمان اداری یک طبقه را به خود اختصاص دهد. بهطور معمول، هزینه ساخت و ساز ساختمان را بر اساس متوسط هزینه مترمربع بیان میکنند. دانش مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان در نهایت باعث ساخت و اجرای ساختمانهای جذاب، سازگار با محیط زیست، دارای امنیت و با کارایی بالا برای ساکنین آن میشود. طی سالین گذشته، مهندسین ساختمان تجربه و دانش خود را برای مقابله با سختترین پروژههای مهندسی برق به دست آورده اند. ساختمانهای بلند به طور معمول نیاز به پمپهای تقویت کننده آب دارند که با برق کار میکنند. طبقات ساختمانها و نمای کار نیز بدون شک در کل هزینه ساخت منعکس خواهد شد. مهندسین مکانیک ساختمان در طراحی سیستمهای گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع، HVAC-R، حفاظت از آتش و کاهش نویز برای ساختمانها آموزش دیدهاند. این نکته زمانی حائز اهمیت است که بحث تجارت در میان باشد و مالک و سازنده بخواهند بر مبنای درصدی از هزینهها با یکدیگر شراکت داشته باشند. به همین دلیل غلبه بر چالشهایی همانند افزایش هزینههای انرژی و یا رعایت استانداردهای جدید سختگیرانه برای افزایش سرمایه گذاری در بازارها، که صنعت ساختمانسازی همواره با آنها مواجه است، نیازمند یک شراکت است که اقدامات نوآورانه، پایدار و ناهموار را در بر میگیرد که منجر به تغییر اولویتهای جهانی، مقررات و نیازهای مصرف کننده میشود.

متخصصین و مهندسین برق، تجزیه و تحلیل مصرف انرژی، تاسیسات برق و سیستمهای قدرتی و طراحی شبکههای انعطاف پذیر را به عهده دارد. در NYC، تنها کوره و دیگهای بخار از سوختهای فسیلی به عنوان منبع انرژی استفاده میکنند و سیستمهای تهویه مطبوع، چیلرها، سیستمهای حمل و نقل هوایی و پمپهای هیدرولیکی در اکثر موارد با برق کار میکنند. تأسیسات برق و مکانیکی، ستون فقرات هر ساختمان مدرن است. هزینههای مربوط به عملیات محوطهسازی، از جمله چمن، آبیاری، درختان، مالچ ریزی، درختچهها، کود و هر ماده دیگر که در ساخت پروژهها بر اساس نقشههای معماری موجود است، زیرمجموعه هزینههای سخت است. نحوهی استفاده از یک ملک یا ساختمان که بر مبنای طرح تفصیلی شهرداری و بر اساس چگونگی استفاده از آن ساختمان و فعالیتهای شهری اطراف آن مشخص میشود را کاربری ساختمان گویند. معمولاً هزینههای سخت بهراحتی قابلاندازهگیری هستند و میتوانند با اطمینان توسط یک مترور با تجربه مشخص شوند.

هزینههای سخت مرتبط با ساختار سازهای را گویند. بهعنوانمثال، نیاز به شمعزنی در یک زمین سست خاک آن غنی از رس است (در یک منطقه بسیار شنی یا مرطوب) بهطور مستقیم بر نوع مواد استفادهشده تأثیر گذاشته و بهطور غیرمستقیم هم تخصص بالای پیمانکار را میطلبد که هردو درنتیجه بر هزینه تمامشده کار تأثیر میگذارد. تخمین هزینههای نرم بهطورکلی آسانتر از هزینههای سخت است. این هزینهها بهطور معمول مربوط به فرایند مهندسی و طراحی هستند و بسته به تصمیم عوامل ذیربط تغییر میکنند، به همین دلیل یکی دیگر از روشهای تمایز بین هزینههای نرم و هزینههای سخت است. تخمینهای مفهومی اولیه بین 30 درصد تا 50 درصد دقت دارد و گاهی اوقات با برآورد پارامتری یا استفاده از یک مدل هزینه توسعه مییابند. هنگام برآورد هزینههای یک پروژه تجاری عوامل زیادی وارد عمل میشوند. علاوه بر نوع ساختمان موردنظر، چندین فاکتور اصلی جغرافیایی دیگر نیز وجود دارد که باید در تعیین هزینههای ساخت و ساز تجاری در نظر گرفته شوند.

اگرچه مقدار آن قابلاندازهگیری نیست اما میتوان از دادههای تاریخی بین پنجتا ده درصد کل هزینههای پروژه برای پروژههای جدید و 10 تا 20 درصد برای پروژههای بازسازی استفاده کرد. همچنین کیفیت مطلوب اجرا یکی از عوامل مهم در کاهش هزینهها و زمان اجرای پروژههای ساخت است. مهندسین اجرای تاسیسات مکانیکی توصیه میکنند رطوبت نسبی محیط را بین 30٪ تا 60٪ حفظ کنید تا فضای داخل ساختمان را به طور مطلوب نگه دارید و در صورتی که رطوبت برای مدت زمان طولانی خارج از این محدوده باشد، عملکرد شما منفی است. این در حالی است که در پروژههای اداری این اتفاق کمتر میافتد زیرا هزینهها با توجه به امکانات پروژه بعضاً بالاتر بوده و به دلیل آن که بیشتر دفاتر اداری برای مستقر شدن در ساختمان عجله دارند، تزریق پول هم باید بیشتر باشد تا پروژه را تسریع بخشد. دانش تاسیسات مکانیکی ساختمان بخش اجرایی تاسیسات را قادر میسازد تا در تمام بخشهای ساختمان، از محیطهای اداری پیچیده و مراکز خردهفروشی، تا موزهها و موسسات آموزشی و از توسعه پروژههای مسکونی تا آزمایشگاهها و مراکز تحقیقی، فعالیت کند.

برخی از سازندگان این مورد را از ساختن یک ساختار برای فرآیند پاسخگویی جدا میکنند، اما شامل هزینههای اضافی مربوط به ساخت پروژه میشود. مطالعات انجام شده موید این واقعیت است که مدیریت کیفیت در پروژههای ساخت میتواند هزینههای اضافی ناشی از نقصان کیفیت را تا حد زیادی کاهش دهد. این اتفاق عمدتاً مربوط به این است که بسیاری از مواد و مصالح و تجهیزات بهصورت عمده خریداریشده و امکان دریافت تخفیف از تأمینکنندگان کالا بالاتر خواهد بود. هنگام ایجاد یک پروژه جدید، باید بتوانید اطمینان حاصل کنید که زیرساختهای حیاتی در قلب سازهی شما مقرون به صرفه، قابل اعتماد و مطمئن خواهند بود. به عنوان مثال، چیلرهای بزرگ و دیگهای بخار به سرعت در حال چرخش هستند و نوسانات دما را ایجاد میکنند. هزینه ساخت ساختمان اداری بسته به نوع بازاری که در آن ایجاد میشود میتواند بسیار متفاوت باشد. آمارها نشان میدهند که هزینه ساخت ساختمان اداری به ازای هر مترمربع برای همه انواع ساختها یکسان نیست و حتی مهمتر از همه، قیمت ساخت هر مترمربع بسته بهموقعیت مکانی در ایران بسیار متفاوت است.

دوره سلجوقی در سرخس خراسان ساخته شد و دارای دو میان سرای تودرتو است. دارای چهار ایوان و دو مدرسه سلمانیه و ناصریه می باشد. این دو متغیر نیز بخشی از عامل ژئوتکنیک هستند. برای اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان نیاز است تا در هر بخش، از متخصصین آن زمینه کمک گرفت، بنابراین میتوان گفت که تخصص مهندسی مکانیک ساختمان هر جنبه از مهندسی MEP را پوشش میدهد. علاوه بر این موارد، ساختمانهای بلندمرتبه قطعاً هزینههای ساخت بیشتری خواهند داشت، اما نسبت هزینه بر مبنای مترمربع، هر چه پروژه بزرگتر باشد، کاهش خواهد یافت. چه امکاناتی در پروژه ساخت ساختمان تجاری پیشبینیشده است؟ منطقه بندی تا حدی تعیین میکند که چه نوع مصالحی برای ساخت مورد نیاز است. بهعنوانمثال، ساخت دفتر مرکزی بزرگ شرکت در یکی از 10 شهر بزرگ ایران هزینه بیشتری نسبت به ساخت یک دفتر کارخانه کوچک در حومه شهر دارد. درحال حاضر بسیاری از بستههای نرمافزاری طراحی MEP قادر به شبیهسازی نور به منظور تعیین تعداد مطلوب وسایل و مکانهای آنها هستند. در ساختمانهای بلند، یکی از چالشهای اصلی در طراحی تاسیسات الکتریکی و برق، تعیین مسیرهای بهینه برای کانال و سیمکشی است. متخصصین اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان از تکنیکهای تحلیلی و عددی مدرن برای پیش بینی نوسانات حرارتی و ارزیابی ویژگیهای عملیاتی سیستمهای مکانیکی برای بهینه سازی (به حداقل رساندن) نیازهای استفاده از فضای مصرف بر اساس مصرف انرژی استفاده میکنند.

همه هزینههایی که برای تمام شرایط غیرمنتظره و پیشبینینشده که ممکن است بر روند ساخت و ساز تأثیر بگذارد در نظر گرفت میشود را هزینههای روز مبادا گویند. این دسته شامل تمام کارها و مواد و مصالح مورد نیاز برای تکمیل کل اسکلت ساختمان است. عواملی که بر هزینه ساخت فضای اداری تأثیر میگذارند شامل ارتفاع ساختمان (تعداد طبقات) و شرایط منطقه بندی، کیفیت و درجه مواد و مصالح استفادهشده و هزینههای عمومی نیروی کار است. شما باید درک کنید که تفاوت مکان پروژه، مصالح و نیروی کار میتواند تأثیر زیادی در هزینه مترمربع ساخت داشته باشد. هزینه بالاسری درواقع قسمتی از مجموع طرح یا پروژه که دربرگیرنده هزینههای جاری و سود پیمانکار است و به سود درصدی از هزینههای مستقیم کار محاسبه میشود. این تخمین زدهشده با استفاده از اطلاعات تاریخی، پیشنهادها و احتمالات به 20 درصد کاهش یافته است. استفاده از معرق در سطوح منحنی بعلت کوچک بودن قطعات آن راحت تر و با دوام تر است. یکی دیگر از نتایج استفاده بیاندازه از تجهیزات مهندسی در سیستمهای مکانیکی، کنترل ضعیف رطوبت در محیط است.

سیستمهای آب گرم خانگی به طور معمول حرارت خود را از طریق یکی از تنظیمات زیر دریافت میکنند: یک دیگ بخار اختصاصی، یک مبدل حرارتی متصل به دیگ بخار فضا، یا یک بخاری برقی (یک گرماگر معمولی یا یک پمپ گرما). با کمک نرمافزار طراحی MEP، میتوان کانالها و سیمکشیها را با به حداقل رساندن طول کل مدار و اجتناب از مناقشات محل با نصب و راهاندازی مکانیکی و لوله کشی، اجرا کرد. بهطورکلی، این نوع هزینهها، قیمت هر بخش از کار یا هزینههای مربوط به پروژه واقعی را نشان میدهد و بهعنوان یک قاعده، هزینههای سخت میتواند حدود 70 درصد از کل هزینه ساخت و ساز را تشکیل دهد. یکی از عناصری که مالکان اغلب از آن چشم پوشی می کنند، جدول زمانی است. تاسیسات مکانیکی در بهترین حالت زمانی کار میکنند که ظرفیت تجهیزات مناسب باشد. مهندسان مکانیک بارهای گرمایشی و خنککننده را برای تعیین ظرفیت تجهیزات محاسبه میکنند، در حالی که مهندسان برق، مدارهای الکتریکی و اقدامات حفاظتی را طراحی میکنند که این تجهیزات را قادر میسازد به طور مداوم کار کنند.

هزینههای سخت داراییهای ملموسی است که ما باید برای تکمیل پروژه ساخت و ساز خود پرداخت کنیم. میدانیم که هزینههای سخت را میتوان برآورد کرد، اکنون زمان درک فرآیند برآورد این هزینهها است. اگرچه افزایش اخیر هزینههای مصالح و کارگران باعث افزایش بروز برخی مشکلات در این فرآیند شده اما در کل همه طرفها باید مذاکره کنند و انتظارات روشن خود را از قبل تعیین کنند تا اطمینان حاصل شود که همه در مورد همه موارد بحث شده است. پس از احداث یک ساختمان اداری، فضای داخلی هنوز نیاز چیدمان دکوراسیونی دارد که خود هزینههای نسبتا زیادی را بسته مبلمان و وسایل دکوراتیو یا فضاهای مخصوص استفاده مانند فضای کنفرانس و تناسب اندام یا ناهارخوری کارمندان میطلبد. وبسایت متری چند شما را در مراحل مختلف تخمین هزینهها و برنامه ساخت یاری خواهد رفت. اگر مالک خودش ساخت را مدیریت کند، ممکن است زمان بیشتری صرف شود تا یک طراح، معمار یا برنامه ریز متبحر را پیدا کند.

متخصصان اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان همچنین بر این باورند که مهندسی لولهکشی برای حفظ سلامت عمومی بسیار ضروری است و راهحلهای متنوعی برای طراحی سیستمهای آب آشامیدنی در ساختمانهای بلند تا سیستمهای درجهبندی آب برای تزریق و سیستمهای گاز بیمارستانها و سیستمهای درمان و جمعآوری زباله سایت dr-architecture ساختمان ارائه میدهد. آنها همچنین به طور کامل با حفظ یکپارچگی مطلوب چنین سیستمهایی با طراحی معماری، ساختاری و الکتریکی ارتباط دارند. شرکتهای متخصص در اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان به وسلیهی برقرای ارتباط نزدیک با توسعهدهندگان، صاحبان و کاربران، با اشراف کامل به اهداف ساخت ساختمانها، به اجرای خدمات خود میپردازند. نصب و راهاندازی سیستم الکتریکی روشنایی در اکثر ساختمانهای NYC با بالاترین میزان مصرف انرژی مواجه است و شرکتهای مشاوره مهندسی اغلب چراغهای LED را به این دلیل پیشنهاد میکنند. نرم افزار طراحی MEP به طور گستردهای توسط شرکتهای مهندسی برای سادهسازی روند استفاده میشود. از طرف دیگر، هزینههای نرم شامل تغییرات فیزیکی فضای تجاری نمیشود. در زیر لیستی از هزینههای سخت ساخت و ساز اداری آورده شده است. این دسته از هزینهها شامل همه خدمات زیرزمینی، هوایی، دستگاههای آب، فاضلاب، آتشنشانی، سنگفرش، فضای سبز و غیره مربوط به سایت یا اطراف پروژه است که باید زیرمجموعه هزینههای سخت بهحساب آید.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان