تحقق معماری ایرانی اسلامی در توسعه فضاهای فرهنگی تهران

منبع خبر: وطن شهر
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020808510428252160/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان