تصمیم خبرساز مدارس برای غیبت های جدید دانش آموزان

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011210082625599488/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان