دسترسی مردم جنوب تهران به میوه با کیفیت و ارزان بیشتر شد | تلاش برای ساخت میادین جدید در منطقه 17

منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020800906899435520/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان