رفع مشکل رکود ساخت و ساز با تنوع دادن به تولیدات و بازار؛ الگوی شهرسازی مخدوش کننده معماری ایرانیامیرحسین نبیی مدیر تراپا سیستم درباره نحوه مواجهه این شرکت با رکود ساخت و ساز در بخش مسکن گفت: با تنوع دادن به تولیدات و بازار مشکل رکود ساخت و ساز و کاهش مشتری را رفع کرده ایم. – مدیر تراپا سیستم با بازار مطرح کرد: رفع مشکل رکود ساخت و ساز با تنوع دادن به تولیدات و بازار؛ …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030100550342944768/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان