ساخت زیرگذر از غرب میدان سپاه به شمال آن

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021224915436441600/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان