شتاب مدرسه سازی در هرمزگان؛ رویکرد دولت تربیت جوانان متخصص است

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021046194821459968/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان