شکوه معماری ایرانی در خانه پدر تعلیم و تربیت ایران | خبرگزاری

اما حیف و صد حیف که دیگر سال های سال ست یعنی حدود یک قرن است که از این خانه صدایی به گوش نمی رسد.

اینجا کسی برای پدر علم تعلیم و تربیت ایران نمی گوید: برپا، اینجا دفتر و حضور و غیابی نیست تا حاضری اولین وزیر آموزش و پرورش ایران را بزند.

اینجا سال هاست که دانش آموزان آن پایان دانش آموختگی گرفته اند یعنی از 5 سالگی استاد شکوهی که از این خانه رفت و از 90 سالگی که استاد برای همیشه چهره در نقاب خاک کشید یعنی اردیبهشت سال 95.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020800308330735616/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

هرچند او مهرآوری برای همه ایران بود اما مهر از خانه اش رفت آن زمان که او از این خانه رفت تا مفتخر شود به پدر علم تعلیم و تربیت ایران زمین.

گویا شور و هیجانی مهر ماه نیز از این خانه که 5 سالگی استاد این خانه را  رها کرد و به همراه خانواده در پی درس و کتاب رفت نیز رخت بربست.

خبرگزاری فارس – خراسان جنوبی؛ کوبه را محکم بر در می کوبی تا آن سوی در یکی در را باز کند و تو بگویی آقا اجازه.

 تعطیلات تابستانی خانه پدر تعلیم و تربیت ایران  اینجا کسی نیست تا با گچ سفید بر روی تخته سیاه ایران بنویسد که خانه پدر تعلیم و تربیت ایران سال هاست که در تعطیلات تابستانی به سرمی برد خبری از آغاز مهر و هیاهو و شور اشتیاق دانش آموزان در شروع سال تحصیلی یا به بهتر بگوییم 4 تیرماه 1305 که غلامحسین شکوهی در این خانه پا به دنیا گذاشت نیست.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان