شکوه معماری ایرانی در خانه پدر تعلیم و تربیت ایران | اگر

گویا شور و هیجانی مهر ماه نیز از این خانه که 5 سالگی استاد این خانه را  رها کرد و به همراه خانواده در پی درس و کتاب رفت نیز رخت بربست.

اگر بخواهی شکوه معماری ایرانی را از نظر بگذرانی لازم است در خانه پدری پدر علم تعلیم و تربیت ایران (غلامحسین شکوهی) در خوسف حاضر شوی و تا کتاب تاریخ معماری عصر قاجار ورق بزنی.

اینجا کسی برای پدر علم تعلیم و تربیت ایران نمی گوید: برپا، اینجا دفتر و حضور و غیابی نیست تا حاضری اولین وزیر آموزش و پرورش ایران را بزند.

اما حیف و صد حیف که دیگر سال های سال ست یعنی حدود یک قرن است که از این خانه صدایی به گوش نمی رسد.

هرچند او مهرآوری برای همه ایران بود اما مهر از خانه اش رفت آن زمان که او از این خانه رفت تا مفتخر شود به پدر علم تعلیم و تربیت ایران زمین.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020842775402588160/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

– خبرگزاری فارس – خراسان جنوبی؛ کوبه را محکم بر در می کوبی تا آن سوی در یکی در را باز کند و تو بگویی آقا اجازه.

 تعطیلات تابستانی خانه پدر تعلیم و تربیت ایران  اینجا کسی نیست تا با گچ سفید بر روی تخته سیاه ایران بنویسد که خانه پدر تعلیم و تربیت ایران سال هاست که در تعطیلات تابستانی به سرمی برد خبری از آغاز مهر و هیاهو و شور اشتیاق دانش آموزان در شروع سال تحصیلی یا به بهتر بگوییم 4 تیرماه 1305 که غلامحسین شکوهی در این خانه پا به دنیا گذاشت نیست.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان