طراحی کتابخانه به سبک معماری پل خواجو توسط هوش مصنوعی

منبع خبر: ستاره
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020640554485512192/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان