فوری: صدور دستورالعمل مخصوص مسمومیت برای معلم ها

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011207356561240064/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان