قیمت میوه در میادین تره بار 46درصد زیر قیمت بازار است

منبع خبر: وطن شهر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020809153914107904/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-46%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان