مدارس این استان ها به خاطر مسمومیت ها تعطیل می شوند؟

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011206903433644032/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان