مدرسه غیاثیه خرگرد، تابلوی تمام نمای معماری خراسان

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021002821971677184/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان