مسجد جامع ساوه شاهکار معماری ایرانی اسلامی | 28مسجد جامع

به طوریکه نوسازی های انجام شده موجب شده است که اثری از بنای اولیه مسجد در روزگار کنونی باقی نماند.

28مسجد جامع ساوه از جمله مساجد اولیه ایران بوده که ساخت و تکمیل آن از قرون اولیه اسلام آغاز شده و تا دوره قاجار ادامه داشته است و به عنوان مجموعه ای با معماری ایرانی اسلامی در دوره های مختلف مورد توجه پژوهشگران است.

این مسجد تماما از خشت و گل ساخته شده که در نوع خود بی نظیر است.

این اثر تاریخی و دینی ارزشمند شهر ساوه طی دوره های مختلف توسط هنرمندان ایرانی تزیین و مرمت شده است.

مسجد مشتمل بر یک صحن و گنبد در جنوب، دو ایوان استاد و شاگرد، یک مناره، چند شبستان، 24 محراب با خطوط کوفی و دو محراب از دوره صفویه با خط ثلث است و آثار و بقایای موجود نشان می دهد که در مکان فعلی مسجد در دوران ایران باستان، آتشکده ای برپا بوده و در دوره اسلامی به مسجد تبدیل شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020119984071282688/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

تاکنون تاریخ ساخت مسجد جامع ساوه تعیین نشده، اما قدیمی ترین اسناد یافت شده، کتیبه هایی است که در قرن چهارم نوشته شده اند؛ که بر این اساس، این مسجد هزار سال عمر دارد و در بنا و معماری آن نمودهایی از سه مقطع تاریخی (قبل از اسلام، قرون اولیه اسلام و دوران صفوی) در آن دیده می شود.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان