مصائب معماری خواندن و معمار بودن/ خشت های کج اوّل با ما چه کرد؟

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: دانش


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020201978097360896/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%2F-%D8%AE%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان