معماری ایرانی با ارتفاع سازی تطابق ندارد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66723477/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان