معماری زندگی| رویکرد لیبرال، قاتل پیرنشین های ایرانی

در این گزارش ها با حضور مهندس حسین کریمی پژوهشگر، طراح و مدرس معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی به ویژگی های معماری اصیل ایرانی و اسلامی، و نقدهایی که به معماری امروز وارد است می پردازیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020960197155026944/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%26%23124%3B-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

این فلسفهٔ پیرنشین بود؛ پیرنشین هایی که دیگر جایی در معماری امروز ما ندارند.

این را به واقع باور داشتند و در شرایط مختلف هم ما را به رعایت حرمت میهمان و فراهم کردن اسباب آرامش و آسایش آنها توصیه می کردند.

حسین کریمی پژوهشگر، طراح و مدرس معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی این دومین گزارش از سلسله گزارش های معماری زندگی است.

– گروه زندگی – مینا فرقانی: برای ما ایرانی ها میهمان بسیار عزیز است.

در سلسله گزارش های «معماری زندگی» به ویژگی های معماری ایرانی و اسلامی می پردازیم و آسیب های رویکرد لیبرال را در معماری بررسی می کنیم.

میهمان آن قدر در فرهنگ ما ارج و قرب دارد که حتی وقتی هنوز در را به روی او باز نکرده بودند، او را گرامی می داشتند.

همهٔ ما از نسل های قبل خودمان شنیده ایم که می گفتند میهمان حبیب خداست .

یک از ابعاد مهم سبک زندگی، معماری داخلی خانه و حتی سبک شهرسازی است.

حتی اگر میهمانی باشد که به قدر لحظه ای از کوچه شان گذر می کرد، او را به لختی نشستن میهمان می کردند تا خستگی از تن بگیرد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان