معماری نوسنگی، معماری دوران نوسنگی است

این اهداف و سیاستها توسط فرهنگ یا حتی خود شخص سازنده تعریف میشود و در حوزهٔ کاری معمار (و نه مهندس) قرار دارد. گرچه محدودیتهایی که توسط عوامل بیرونی بر تصمیمگیری معمار اثر میگذارد در میان بیشتر معماران، یک واقعیت پذیرفته شدهاست؛ ولی در تاریخ معمارهای مهم و معروفی نیز وجود داشتهاند که بر روی کاغذ و بدون توجه به نیازهای جامعه یا حتی قوانین فیزیک، کار کردهاند؛ مانند جیوانی باتیستا پیرانسی و آنتونیو سنت-الیا. رنگ زندگی است زیرا جهان بدون رنگ برای ما مرده جلوه میکند، رنگها ایده آغازین و ثمره نور اصلی بدون رنگ هستند و مقابل آنها تاریکی بدون رنگ است. انتظار میرود یک بنای خوب، ایستایی لازم و کافی را با به کار بردن مصالح و شیوهٔ ساخت مناسب و بدون هدر دادن بیمورد منابع تأمین کند. سطوح رنگ باید شکل، وسعت و حدود خود را از خود رنگ و نوسان شدت آن (رنگ) کسب کند نه اینکه با خطوط از پیش معین شده باشد. این روش در سازههای طبیعی به وفور مشاهده میشود و از انعطافپذیری بالایی برخوردار است. معماری چین نیز همانند سایر هنرهای آن از گستردگی و تنوع فراوان برخوردار است، هر چند آثار معماری آنان گاه به علت استفاده از مصالح کم دوام از بین رفتهاند، ولیکن آنچه از این آثار باقیمانده، گویای این حقیقت است که آثار چین در حد معماریهای مصر و بینالنهرین و ایران باستان است.

18. کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی و غیره میبایستی بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران یا آیین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تایید، بکار گرفته شود. 9. رعایت ضوابط فصل ۲۱ آیین نامه ACI-318-05 و ویرایشهای پس از آن برای طراحی دیوارهای برشی بتن مسلح الزامی است. این کتاب به عنوان تنها نوشته دربارهٔ معماری یونان و روم باستان از اعتبار والایی در میان معماران بهرهمند بوده و برای قرنها مأخذ اصلی بیشتر نظریههای معماری بهشمار میرفتهاست. برای ساخت خانه های معمول از ستون هایی به ابعاد ۷، ۱۰ و ۱۵ سانتیمتر بصورت C استفاده میشود. آثار معماری ایران بیش از هر چیز مذهبی هستند و دارای خصلت نیایشی میباشند. انتظار ما از معماری، به عنوان یک هنر، چیزی بیش از پاسخگویی به برنامههای عملکردی ساختمان است. معمارانی مانند میس فن در روهه، فیلیپ جانسون و مارسل برور تلاش میکردند تا زیبایی را بر اساس ویژگیهای ذاتی مواد ساختمانی و روشهای مدرن ساخت خلق کنند و از اشکال هندسی ساده و سنتی، و روشهای جدیدی که انقلاب صنعتی فراهم کرده بود استفاده میکردند، از جمله سازههای فولادی، که باعث شکلگیری برجهای بلندمرتبه شد.

حفظ ساختار موجود در مقابل بارها و نیروهای وارد بر آن در پدیدههای طبیعت، مهمترین فلسفه وجودی سازه آنها است که در سازههای طبیعی از روشهای مختلفی برای مقابله با نیروهای خارجی تهدیدگر استفاده میشود. از دهه ۱۹۸۰ به بعد که پیچیدگی ساختمانها در زمینههای مختلفی از قبیل سیستمهای سازه ای، انرژی و فناوری افزایش یافتهاست، شاخه معماری به بخشهای مختلفی تقسیم شدهاست. سقف: سیستم سقف سازه ای شامل تیرچه، تیرک پیرامونی، سخت کننده های جان، بست های تسمه ای، بست های انسجام دهنده و انواع پوشش از قبیل صفحات سازه ای چوبی، فولادی می باشد. 5. وزن کل ساختمان در مقایسه با سیستم بتن مسلح ۷۰% و در مقایسه با سیستم فلزی ۶۰ درصد کاهش می یابد. در عین حال معماری به دلیل قابلیت خلق طرحهایی در ابعاد بزرگ و با شکوه امکان یافته تا به عنوان واسط خود بزرگنمایی و نمایشی در خدمت افراد، گروهها یا کل جامعه قرار بگیرد.

عمده پیمانهای معماری مربوط به ساختمانهای صومعهها و کلیساها بود. طراحی شهری بر اساس شبکهٔ شطرنجی استوار بود. معماران رومی بیشتر نیروی خویش را بر ساختن بناهای ضروری و عظیم و نقشههای کارآمد متمرکز کرده بودند. با ارزانتر شدن هزینه و کاهش مدت زمان ساخت، امکان ساخت خانههای بیشتر فراهم میآمد. در کارخانهها، هدف چیدمان فضاها با توجه به روند تولید، کاهش جابجاییها و در نهایت افزایش بهرهوری، موجب این اتفاق شد. این آثار را میتوان در ادوار تاریخی مختلف بررسی کرد. در این کتاب ویتروویوس کیفیتهای لازم معماری را در سه ردهٔ اصلی ایستایی (به لاتین: firmitas)، کارایی (به لاتین: utilitas) و زیبایی (به لاتین: venustas) تقسیمبندی کرد. م؛ و در مرکز اروپا در حدود ۵۵۰۰ ق.م. بناها باید قابلیت عمر طولانی (چندین قرن در برخی موارد) را داشته باشند. صحنههای نبرد و جنگ در این دوره مشاهده میشود و نقش برجستهها بسیار شلوغ هستند. معمولاً این نقاشیها نشانگرمراسم آئینی و چگونگی تهیه غذا میباشند. این مقاطع، بصورت مقاطع فلزی سرد نورد شده (خشک) است. معماری نوسنگی، معماری دوران نوسنگی است.

به طوری که یکی از معماران آمریکایی به نام پوپ در این زمینه نوشتهاست که بناهای ایرانی گوناگون است. همانطور که صدا، رنگ، جلا به لفظ میبخشد، همینطور هم رنگ بهطور طبیعی به فرم شکل خاصی میدهد. در ابتدا رو میان در آلونکهای چوبی به شکل بدوی زندگی میکردند. در یک نگاه تاریخی میشود گفت عملکرد -با تعاریف مدرنیستها- اثر کمی بر ریختشناسی معماری داشتهاست. با برنامهدهی فضا با توجه به عملکرد میشد بهینهترین اندازهٔ لازم برای هر اتاق را به دست آورد و بنابر آن خانههایی حداقلی ساخت. هر بنا نیاز به پیشبینیهای تکنیکی دارد که کار مهندس است. این بناها مانند اهرام جیزه نه تنها ابتدایی نیستند، بلکه معماری بسیار پیچیده و حیرتانگیزی دارند که هنر معماری و علم مهندسی سازندگان آن را اثبات میکنند. معمولاً از معماران انتظار میرود که یک ساختمان مشخص را در یک مکان مشخص طراحی کنند. این تأثیر متقابل احساسی از غنای رنگ به انسان میبخشد. معماری به عنوان علم و هنر بارها در گذشته مورد بحث و مجادله بودهاست. معابد به عنوان ذخیره گنجینههای مربوط به آیین چند خدایی قرار میگرفت. 19. الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان رعایت شود.

استعاره و معنی میتواند ما را از دام سطحی نگری در امان نگه دارد. تجلیات فیزیکی معماری، با فعالیتهای انسانی، تطابق دارد و نحوه سازماندهی و انتظام فرم و فضاها در معماری، میتواند که تلاشها را به ثمر رسانده، به استخراج پاسخها کمک کند و معانی را انتقال دهد. بحث در مورد عمل کردگرایی (نظریهای که بیان میدارد ریخت یک معماری میتواند تنها با توجه به عملکردش ساخته شود) ایدهٔ محوری معماری قرن بیستم بود. جدیدترین مجسمههای شناخته شده در آفریقا متعلق به کشور نیجریه و مربوط به سالهای ۵۰۰ قبل از میلاد تا ۲۰۰۰ بعد از میلاد میباشند که نمایانگر سرهای سفالی و تندیسهایی از انسان میباشند. در جنوبغربی آسیا، فرهنگ نوسنگی درست بعد از ۱۰۰۰۰ سال قبل میلاد در سرزمین شام حضور پیدا کرد؛ و از آنجا به سمت شرق و غرب گسترش پیدا کرد. هریک از این شیوهها از شیوهٔ قبل خود کاملتر و آگاهانهتر است و شیوهٔ سوم، شیوه مطلوب و غایی است. این تصاویر حیوانات که یا بر روی دیوار غارها کنده کاری شده یا نقاشی شدهاست، متعلق به سالهای ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ قبل از میلاد میباشد. 5. طراحی کلیه اجزاء اتصالات در این سیستم بر اساس استاندارد AISI و طرح سازه ای و لرزه ای آن بر اساس آیین نامه های ASCE-05 و IBC2003 و ویرایشهای بعد از آن انجام گیرد.

پوشش دیوارهای خارجی: ابتدا از یک لایه تخته سه لا به ضخامت ۱۵ میلیمتر استفاده شده و روی آن کلیه نماها قابل اجرا است (انواع پلاستر ها، نمای آلومینیومی، پانل سیمانی یا فایبر سمنت و سمنت بورد و… پوشش دیوارهای داخلی: بعد از قرار دادن عایق صوتی و حرارتی (عایق جهت دیواره های داخلی از پلی استایرن به ضخامتcm 5 استفاده می شود.) بین stud های دیوار، از پانل های گچی به ضخامت ۱۵ میلیمتر برای پوشش آنها در هر طرف استفاده می شود. استفاده گسترده از این سیستم از سال ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت. 3. بتن مصرفی در مقایسه با سیستم بتن مسلح ۸۰% و در مقایسه با سیستم فلزی ۵۵% کاهش می یابد. و ۳ الی ۴ دقیقه به کمک بایندرهای ضد رطوبت و ضدآب تولید می گردد. البته تمام این موارد بسته به محاسبات می باشد. معماری، تمام محیط بیرونی زندگی بشر را دربرمیگیرد. دوازده فام نامبرده را با ترتیبی معین در چرخهٔ رنگ، نشان میدهند. مربع با رنگ قرمز منطبق است و وزن حجم قرمز با شکل سنگین و ساکن مربع مطابقت دارد. جهت مصارف ساختمانی، پوشش کف، پوشش دیوار، پوشش سقف تراس در ساختمان های صنعتی LSF کاربرد فراوانی دارد و در کاهش وزن سازه موثر است.

اثرشاخص بر جای مانده اتروسکها دروازهٔ آگوست در پروجا میباشد که الگوی معماری رومی قرار گرفت. امروزه عمل کردگرایی معمولاً یک تفکر ارتجاعی و متعلق به گذشته تلقی میشود و حتی گفته میشود نمیتوان بنایی را یافت که تنها با توجه به عملکردش شکل گرفته باشد. حتی یک بنای موقتی که تنها یکبار مورد استفاده قرار میگیرد و سپس تخریب میشود باید قابل بازیافت باشد و ازین لحاظ با اصول و محدودیتهایی در طراحی مواجه است. یک ساختمان حکومتی هم باید دارای شخصیت خاص باشد و بازدیدکنندگان (یا شهروندان) را به یک رفتار مورد انتظار وادارد. معماری یک هنر اجتماعی است. چراکه تأثیر آنها در مقابل ترکیب بندی عمومی، بسیار سطحی است. 1. اجرای تخته سه لا روی joist های سقف، ملات شیب بندی و لایه ایزوگام. با مبلمان و پنجرههای متوسط و با رنگی متعادل و متوسط میتوانیم ترکیب بندی با ثبات داشته باشیم. مثلث با زوایای حاد و تند، تأثیر ستیزهجویی، پرخاش و تهاجم را ایجاد میکند. دایره بر عکس مربع، احساسات را ملایم و معتدل و حس آرامش و حرکت آرام و آهسته را القاء میکند. بهطور همزمان، جنبشهایی که در شهرگرایی جدید، معماری نمادین و معماری کلاسیک نوین اتفاق افتادهاست نگرش پایدار را از طریق رشد هوشمند، معماری بومی و طراحیهای سنتی تشویق میکند.

گرچه آثارهنری که شناخته شدهتر است مربوط به قرن ۱۹ و بعد از آن میباشد که نسبتاً جدیدتر هستند. طبیعت همواره سعی دارد که تا حد امکان از تنشهای کششی و فشاری در سازههای خود استفاده کند و از تنشهای خَمشی جز در مواردی که ساختار آن ماهیت لایهای دارد، استفاده نکند. 1. دیوار برشی بتن مسلح حداکثر در ۵ طبقه یا ارتفاع ۱۸ متر از تراز پایه بلامانع است. 11. کلیه اتصالات اعضای قائم به اعضای افقی میباید به گونه ای باشد که یکپارچگی اعضا در ارتفاع سازه تأمین شود. بیشتر ساختمانهای تاریخی که مورد تحسین واقع شدهاند، به دست اشخاصی ساختهشدهاند که هم معمار و هم مهندس بودهاند. در روند ساخت یک ساختمان افراد زیادی درگیر میشوند؛ به مقدار زیادی سرمایه و منابع و به تخصصهای دیگری به جز معمار نیاز است. در طراحی یک ساختمان معمار تصمیمگیرندهٔ نهایی است؛ ولی خواست جامعه، قوانین و درخواستهای کارفرما بر تصمیمهای او اثر میگذارد.

ساختمانها را میتوان با توجه به عملکردشان به ساختمانهای مذهبی، حکومتی، اقامتی، تولیدی، آموزشی، تفریحی و غیرو ردهبندی کرد؛ ولی نمیتوان به آسانی پذیرفت که شکل یک ساختمان بر اثر عملکرد آن ساخته میشود. بسیاری از نمونههایی که در حال حاضر موجود میباشند مربوط به قرن ۱۴ تا ۱۷ هستند. با این همه از کتابهای راهنمای عمل کردگرایی چون اطلاعات معماری نویفرت به وفور در تمرینها و مدارس معماری استفاده میشود. 8. اتصال ساده و سرعتی با پیچ و گاها پرچ. این نوع آرایش یک ساختار ساده را بر این رنگها حاکم میکند و در نتیجه یک مفهوم یا نوعی نظم را، ورای حضور محض رنگها، منتقل خواهد کرد. معبد رایجترین و بهترین نوع شناخته شده معماری عمومی یونان است. بهترین الهامگیری از طبیعت، استفاده از قواعد و قوانین آن است و چون این قواعد، در طبیعت عمومیت دارند، نباید برای بهرهگیری از آنها، از یک نمونه خاص، الهام گرفت.

در اغلب موارد، نکته اساسی در شناسایی عناصر کلیدی صحنه نهفتهاست تا با نظم مبلمان و میزان نور، آنها را از دل سایر عناصر تصویری متفرقه، بیرون بکشید. معماران متمایل به (فرم) و (جاذبهٔ بصری) اغلب معماری را برای خود مطالبه میکنند. درختان در هنگام باد، خم میشوند و مقداری از نیروی باد را به شکل انرژی پتانسیل در خود ذخیره کرده و در حرکتهای رفت و برگشتی، بخشی از این نیرو را خلاف جریان باد، تخلیه میکند. رومی از سنگ «مرمر» برای تزیین بنا استفاده میکردهاند. 7. رعایت محدودیت حداکثر بار مرده و زنده به ترتیب ۲۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع برای سقفها الزامی است. معکوس کردن این ترتیب طبیعی، ناسازگاری رنگی به بار میآورد. یک خانه با نیاز به خوابیدن، پختوپز، ذخیرهٔ غذا و گاهی کار کردن تعریف میشود ولی مفهوم خانواده و روابط بین زن و مرد نیز بر ریخت آن تأثیر به سزایی دارد. درخشندگی، دومین صفت رنگ است و درجهٔ نسبی تیرگی و روشنی آن را مشخص میکند (غالباً نقاشان اصطلاح رنگسایه را نیز در همین معنا به کار میبرند). همچنین، شکلها نیز دارای خصوصیت گویا و معنی دار نظام زیباشناختی خود هستند.

معماری بینالنهرین دورهای در تاریخ هنر است که در آن اهمیت نقش برجستهها بیشتر شد، یکی از دلایل این امر آن بود که آشوریان قومی شمالی بودند و سنگ آنجا بیشتر یافت میشد. امروزه این یک اصل پذیرفته شدهاست که در همهٔ فرهنگها فضای داخلی خانه، به شکل مردانه یا زنانه است و روابط بین این دو نوع فضا، یک عامل بنیادی در برنامهدهی معماری بهشمار میرود. نقش پناهگاهی نیز گاه روی جهتگیری و شکل ساختمان اثرگذار است، ولی بیشترین اثر آن را در پوستهٔ ساختمان – حد فاصل آن با فضای بیرون- میتوان مشاهده کرد. سه شکل اصلی مربع، مثلث و دایره نیز مانند سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی دارای خصوصیات مفهومی و بیانی مشخص هستند. ماهیت اصلی رنگ طنینی از تصورات خیالی است و در این حالت رنگ موسیقی است. از جمله بناهایی که از معماری شگفتانگیزی برخوردارند میتوان به دره شاهان و معبد حتشپسوت اشاره کرد. خانه ای در لسوتو، که از سنگهای رودخانه ای ساخته شدهاست.

در حدود آغاز قرن بیستم، نارضایتی عمومی از تأکید بر معماری احیاگر و جزئیات بسیار، باعث ایجاد بسیاری از خطوط فکری جدید شد که به عنوان پیشروهای معماری مدرن شناخته میشوند. معماری و شهرگرایی در تمدنهای باستانی همچون یونان و روم، به جای ایدههای مذهبی یا تجربی از ایدههای مدنی شکل گرفت و در نتیجه ساختمانهای جدید ظهور کردند. در حالی که معماران متمایل به (برنامهریزی)، (سیر از سؤال به جواب)، (موضوعات اجتماعی) یا (معماری خورشیدی) اغلب در برابر گروه فرمگرا، موضعی دفاعی پیش میگیرند. در ایران، تا پیش از حملهٔ اسکندر و در شیوهٔ معماری پارسی با الهام از معماری تمدن اورارتو شیوهٔ دوم رواج بیشتری داشتهاست، که این را میتوان در تخت جمشید ناظر بود. وبا وجود اینکه در طی دورانهای مختلف تحولات چشمگیری داشتهاست، دارای ویژگیهای خاصی است که این اصول حفظ گردیدهاست. وجود داشت و اولین جامعهٔ تولیدکننده غذا ابتدا در جنوب شرقی اروپا در حدود ۷۰۰۰ ق. رنگهای درخشان به تنهایی جذاب هستند اما اگر در یک الگو یا ردیفی منظم قرارگیرند از نظر بصری تأثیر بیشتری خواهند داشت.

زمانی که اندیشه مفهوم، قاعده مندی، لمس رنگ و طلسم آن، شکستهاست آنگاه در دستان خود جز جسم بیروح چیز دیگری نداریم. از ساختمان معابد اتروسک تنها شالودههای سنگی بر جای مانده، زیرا خود بنا از چوب ساخته میشده. فامهای ثانویه عبارتند از: نارنجی، سبز و بنفش که از اختلاط مقادیر مساوی از دو فام اولیه حاصل میشوند. همچنین کلمه و آوای آن، شکل و رنگ اش، رگههای اصلی از ذات فوق طبیعی است که ما تصویری اندک از آن داریم. اجرای دیوارهای غیر باربر در هر دو روش می تواند بعد از اجرای دیوارهای باربر و سقف انجام شود. هر ترکیب بندی را میتوان کارآمد دانست به شرط این که عناصر صحنه بهطور مؤثر با بینندگان مورد نظر آن، ارتباط برقرار کند. معماری و دیگر رشتههای علمی طراحی مرتبط با آن، مانند طراحی شهری، معماری منظر، طراحی داخلی و … مِعماری، فرایند و همچنین فراورده فرایند برنامهریزی، طراحی و ساخت ساختمانها و دیگر سازهها میباشد. امروزه دیگر سازههای بزرگ نمیتوانند فقط توسط یک شخص خلق شوند بلکه افراد زیادی در طراحی آن نقش دارند. معابد به عنوان ذخیره گنجینههای مربوط به آیین چند خدایی قرار میگرفت یا به عنوان مکان باستان بتها بود ولی از زمان فیدیاس به یک کار هنری تبدیل شد.

به عنوان مثال بناهای موقتی و قابل جابجایی در بسیاری از موارد، معماری سایت dr-architecture خوب بهشمار میروند. فامهای ثالثه از اختلاط فامهای اولیه و ثانویه به دست میآیند: زرد- نارنجی (پرتقالی)، نارنجی- قرمز، قرمز- بنفش (ارغوانی)، بنفش- آبی (لاجوردی)، آبی- سبز (فیروزهای)، سبز- زرد (مغز پستهای). وقتی ناظر در این مکان قرار میگیرد، نورهای متفاوتی دریافت خواهد کرد که این نورها متناوباً با نارنجی و آبی است و دیوارها این رنگها را با زوایای دائماً متغیر انعکاس میدهد. دیوارها و پیش زمینههای روشن رنگهای سرد، مختصر کاهش در دمای بدن نگرنده ایجاد میکنند و رنگهای گرم باعث مختصر افزایش دمای بدن میشوند. عمدهٔ محورهای انتقاد از عملکرد گراها آثار مخرب روانشناختی – و جامعهشناختی وقتی که بحث شهرسازی پیش میآید- و زیباییشناسی ضعیف این نوع معماری است. از سوی دیگر به نظر میرسد برای سازههای موقتی و قابل جابجایی، بایستی معیارهای پایداری جدیدی در نظر گرفت. مفهوم عملکرد بیش از آنکه به نظر میرسد مورد مناقشهٔ منتقدان بودهاست. با این همه این سه کیفیت برای قرنها اصول معماری و به ویژه معماری غربی را تبیین کردهاند و هنوز از آنها به عنوان چارچوبی برای بررسی خوب یا بد بودن معماری استفاده میشود. هر کدام از این عبارتها به اشکال گوناگون ترجمه و تفسیر شدهاند؛ معنای آنها در طول زمان تغییر کرده و اهمیت آنها به چالش کشیده شدهاست؛ تا جایی که برخی پیشنهاد کردهاند یکی از این سه کیفیت میتواند نتیجهٔ طبیعی دوتای دیگر باشد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان