موزه سینما مرمت آثار باستانی را به نمایش می گذارد

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030268823595773952/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%C2%AB%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان