نشریه تایم: معماری ایرانی برای مقابله با گرما به صرفه تر از وسایل خنک کننده است

منبع خبر: اخبار ارسالی
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020506855439980544/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%3A-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان