نماهایی دیدنی از کاخ نیاوران | کاخ نیاوران در شمال شرق تهران

مجموعه کاخ نیاوران پس از انقلاب اسلامی به مجموعه ای موزه ای تبدیل شده است.

اما این تنها خود بنای کاخ نیاوران نیست که باعث جذابیت مجموعه شده، قرارگیری کاخ در میان باغی بزرگ و با صفا و همچنین بناهای تاریخی دیگری چون کاخ احمدشاه ارزشی دوچندان به آن بخشیده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021106473676058624/%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86

معماری بنا ترکیبی از معماری ایرانی و اروپایی است که نقطه عطف آن را می توان در سقف باز شو آن مشاهده کرد.

کاخ نیاوران در شمال شرق تهران و در منطقه شمیرانات قرار دارد.

شکل گیری کاخ نیاوران به نخستین سال های سلسله قاجار بازمی گردد.

– کاخ نیاوران آخرین محل زندگی محمدرضا پهلوی و خانواده اش بوده و از مهم ترین و زیباترین مکان های تاریخی تهران به شمار می رود.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان