نمایی زیبا از مسجد صورتی شیراز

منبع خبر: سبک ایده آل
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021210320692815872/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان