واکنش شهرداری تهران به انتقادها درباره ساخت مسکن توسط چینی ها

منبع خبر: جهان مانا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021200780171212800/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان