واکنش شهردار تهران به ترافیک شب های پایتخت/چهره شهر تغییر می کند

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021239250662586368/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%2F%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان