وزیر آموزش وپرورش: این دولت روزی 8 مدرسه ساخته استدر این دولت روزانه متوسط 8 مدرسه ساخته شد و به زودی الگوی معماری ایرانی اسلامی در ساخت مدارس اجرا خواهد شد. – رضا مرادصحرایی گفت: در این دولت روزانه متوسط 8 مدرسه ساخته شد و به زودی الگوی معماری ایرانی اسلامی در ساخت مدارس اجرا خواهد شد. رویداد24 وزیر آموزش و پرورش در جمع …
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030242029229871104/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%3A-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان