وزیر آموزش و پرورش: درباره غیرحضوری شدن مدارس تصمیمی گرفته نشده است

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011202570478540800/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%3A-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان