وزیر گردشگری به یزد نیامد/ طرح های میراثی افتتاح نمی شود

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66385003/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%2F-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان