پردیس زندگی پروژه ای تمدنی برای شهر یزد است

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021200203656208384/%C2%AB%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%C2%BB-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان