پروژه مصلی امام خمینی(ره) یک بنای فاخر مذهبی در تراز پایتخت ایران اسلامی است

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020904331177539584/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان