کارنامه خوبی در زمینه معماری نداریم

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020730954415888384/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان