گرایش به معماری سنتی ایرانی کاهش یافته است| رستورانها به سمت معماری عربی متمایل شده اند

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021007743511212032/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%26%23124%3B-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان