گنبدی که برای تدفین پیکر حضرت علی (ع) ساخته شد

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021236108462012416/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%28%D8%B9%29-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان